( HATÁLYÁT VESZTETTE, AZ AKTUÁLIS SZABÁLYZÁS MEGTALÁLHATÓ AZ ISKOLA HÁZIRENDJÉBEN! )

Gyulaffy László Általános Iskola

8412 Veszprém – Gyulafirátót
Vízi utca 24.
OM azonosító: 037040

Tartós tankönyv használati szabályzat

Tartós segédeszköznek tekinthető:

Tartalmi szempontból: a Nemzeti Alaptantervvel kompatibilis tankönyvek és egyéb segédletek. Az egyéb segédletek lehetnek: helyesírási szabályzat, atlaszok, határozók, idegen nyelvű iskolai szótárak, szöveg-és forrásgyűjtemények, feladatgyűjtemények.
Formai szempontból: fűzött, kemény fedelű, esetleg a kötéstábla belső oldalán a kölcsönző adatainak bejegyzésére alkalmas táblázattal ellátott tankönyvek, segédletek
( A tankönyvpiacon beszerezhető könyvek nagyon kis hányada felel meg ezeknek a kívánalmaknak .)

Nem tekinthető tartós segédeszköznek az egyéni használatra szánt munkatankönyvek, munkafüzetek és feladatlapok.

Tartós használatra szánt tankönyvet és egyéb segédeszközt igénybe vehet:

– a megrendelést kérő, a taneszközből tanító szaktanárok ( 1-1 példány )

– az iskola tájékoztatja szülőket a támogatás ezen formájáról, felméri az igényeket, melynek alapján a tanulók számára kölcsönzi a tartós használatra szánt dokumentumokat ( 1-1 példány )

– az iskolai könyvtár ( minimum 10-10 példány )

A megrendeléssel kapcsolatos előírások:

– Az iskolavezetés felelős a tartóstankönyv-ellátás megszervezéséért.

– Tartós használatra szánt tankönyveket és egyéb taneszközöket az iskola tankönyvfelelőse rendeli meg a szaktanárok igényei szerint, és az iskolavezetéssel történő egyeztetés alapján.
Felelős továbbá a megrendelés határidejének és a költségvetési keretnek a betartásáért, valamint a tartós használatra szánt tankönyvek és segédeszközök nyilvántartásba adásáért.

A tartós használatra szánt tankönyvek és egyéb taneszközök ( a továbbiakban segédletek ) kezelése:

a) Elhelyezésük:

A tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek elhelyezése a könyvtárban az egyéb állománytól elkülönítve történik.

b) Nyilvántartás, kölcsönzés, tájékoztatás:

A tartós használatra szánt segédletek nyilvántartása és kölcsönzése az iskolai könyvtáron keresztül papír alapú dokumentumon történik. A tanuló aláírásával ismeri el a tankönyvek átvételét.( Felelős: könyvtáros tanár )

A tankönyvtári állományt különgyűjteményként kezeljük és az érvényben lévő könyvtári rendelet ( 3/1975. sz. KM-PM ) időleges beszerzésre szánt dokumentumaira ( brossúra ) vonatkozó előírások szerint tartjuk nyilván. A rendelet ugyan 3 év amortizációs időt javasol a dokumentumok e fajtájára, de a tankönyvek általános minősége miatt, ennél rövidebb időt tartunk reálisnak.

A tankönyvek és segédletek átvételét a tanuló illetve 1. osztályosok esetében a szülő aláírásával köteles igazolni.

A könyvtár működése és a feladat időben történő elvégzése érdekében a tartós használatra szánt tankönyvek és egyéb segédletek kölcsönzésére a tanév elején, visszaadására a tanév végén kerül sor.

Az iskola a szülők által írásban jelzett igények alapján tanulói számára ingyenesen kölcsönzi a szaktanárok által kért tankönyveket (esetleg más tanulói segédleteket). Ezen dokumentumok az iskola tulajdonát képezik, ezért hibátlan állapotban (szándékos rongálás, firkálás, kiemelés, kivágás, szakadás stb .nélkül) visszaadhatók.

Amennyiben a tartós használatra szánt könyv a tanév végén nem a megfelelő állapotban kerül vissza kölcsönzőtől, a könyvet használó tanuló köteles annak értékét megtéríteni. Különös tekintettel a tanuló által elsőként használt könyvekre.

(Térítés: a lejjebb szabályozottak szerint.)

Az értékcsökkenés megállapításának felelőse a könyvtárostanár, ha szükséges a szaktanárok, és az osztályfőnökök segítsége is igénybe vehető. Vitás esetekben az igazgató dönt.

A tartós használatra kiadott segédletekkel kapcsolatban egyrészt az osztályfőnök készíti fel szülői értekezleten a szülőket, valamint osztályfőnöki órán a tanulókat, másrészt az iskola is tájékoztatást ad a dokumentumokkal kapcsolatos anyagi szabályozásról az alábbiak szerint:

Ha az elhasználódás mértéke nagyobb a megengedettnél:

Beszerzési ár, iskola által meghatározott hányada,

– 1 év használati idő után 70 % befizetésével

– 2 év után 50 % befizetésével

– 3 év után 25 % befizetésével

– 4 év után térítés nélkül megtartható a könyv.

Amennyiben a család szeretné megtartani a használatra kapott könyvet, szintén a fentiek szerint teheti.

c) Amortizációs idő

A fentiek figyelembevételével az amortizációs időt az alábbiak szerint határozzuk meg:

– tankönyvek esetében 2 év

– egyéb segédletek esetében 4 év

d) A térítési díjjal kapcsolatos egyéb tudnivalók

– a térítési díjak beszedéséért a gazdasági vezető felelős

– a behajthatatlan követeléseket ( a szülő nem tud, vagy nem akar fizetni) igazgatói engedéllyel tanévenként ( a következő tanév elején) le kell selejtezni.

Veszprém- Gyulafirátót, 2008. szeptember 15.